לייעוץ חייגו: 04-8644145

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א - 2001 (להלן: "החוק"), מטיל חובה על המעסיק ליתן לעובד הודעה מוקדמת בטרם יכנסו לתוקף פיטוריו, וכן מטיל הוא חובה על העובד ליתן הודעה מוקדמת למעסיקו בטרם תיכנס לתוקף התפטרותו.
מטרת ההודעה המוקדמת לפיטורים הינה ליתן לעובד הזדמנות נאותה להיערך לקראת פיטוריו מעבודתו, ובכלל זה לחפש מקום עבודה חדש. כמו כן, מטרת ההודעה המוקדמת להתפטרות הינה ליתן למעסיק הזדמנות נאותה להיערך לקראת סיום יחסי העבודה עם העובד ואף למצוא עובד שיחליף את העובד המתפטר, בטרם יגיעו יחסי העבודה לסיומם.

החוק קובע כי על ההודעה להינתן בכתב וכי יש לציין בה את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין. בדרך כלל ההודעה ניתנת במסגרת מכתב הפיטורים או ההתפטרות ובכך מושגת גם דרישת הכתב.
באשר לתקופת ההודעה המוקדמת, מבחין החוק בין עובד בשכר (עובד ששכר עבודתו משתלם על בסיס שעתי/יומי/שבועי) לבין עובד במשכורת (עובד המקבל משכורת יסוד חודשית וקבועה), כפי שיפורט להלן:

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים וחייב בהודעה מוקדמת להתפטרות, כדלהלן:
1. במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום אחד בשל כל חודש עבודה;
2. במהלך שנת עבודתו השנייה - 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה   בשנה האמורה;
3. במהלך שנת עבודתו השלישית - 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
4. לאחר שנת עבודתו השלישית - חודש ימים.

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים וחייב בהודעה מוקדמת להתפטרות, כדלהלן:
1. במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - יום אחד בשל כל חודש עבודה;
2. במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים,   בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
3. לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש ימים.
חשוב לציין, כי על פי החוק, המעסיק רשאי לוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. כך גם מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, חייב לשלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל, בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
עוד קובע החוק בעניין זה, כי עובד שהתפטר מעבודתו מבלי שנתן הודעה מוקדמת למעסיק, חייב לשלם למעסיק פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
לעניין "השכר הרגיל" לצורך תשלום הפיצוי, כאמור לעיל, קובע החוק, כי השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים הוא גם השכר לצורך תשלום פיצוי בגין אי-מתן הודעה מוקדמת.
עובדים אשר חלים עליהם הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, חוזה אישי או נוהג, לפיהם קיימת הוראה המיטיבה עמם, יהיו זכאים להוראה המיטיבה על פני כל האמור לעיל.
האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד.

תגיות: הודעה מוקדמת, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, דיני עבודה חיפה, פיצויי פיטורין, מכתב התפטרות