לייעוץ חייגו: 04-8644145

הכללת זכויות סוציאליות בשכר העבודה

הוראות שונות במשפט העבודה המגן קובעות, כי לא ניתן לכלול זכויות סוציאליות שונות בשכר העבודה ומכיוון שמדובר בהוראות קוגנטיות, הרי שלא ניתן להתנות עליהן בהסכם העבודה. אולם, ישנן זכויות סוציאליות אשר בתנאים מסויימים ניתן להכלילן בשכר העבודה, הכל כפי שנפרט להלן.

גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית
סעיף 5 לחוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר"), קובע כי עובד אשר נקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, אזי, רואים את השכר שנקבע לו כשכר רגיל בלבד, כלומר, כשכר ששולם בעד שעות העבודה הרגילות בלבד ולא גם עבור עבודה בשעות נוספות ובשעות המנוחה השבועית, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי וההסכם אושר לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה.

דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה
הוראת סעיף 5 לחוק הגנת השכר חלה גם לגבי דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה. כלומר, עובד שנקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה - יראו את השכר שנקבע לו כשכר רגיל בלבד.

פיצויי פיטורים
סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963, קובע, כי ניתן לכלול את פיצויי הפיטורים בשכר העבודה, רק אם הוסכם על כך במפורש בהסכם בין המעסיק לבין העובד וההסכם אושר על ידי שר העבודה, ובלבד שאין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד המחייב תשלום פיצויי פיטורים.

חיסכון פנסיוני
בעניין זה לא קיימת הוראה ספציפית בדין או בצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה, אך סבורים אנו, כי נכון יהא לומר, כי לא ניתן לכלול בשכר העבודה הפרשות לביטוח פנסיוני, שכן, הכללת הכספים המיועדים לפנסיה בשכר העבודה ואי ניכוי משכרו של העובד כספים לביטוח פנסיוני, סותרים את מטרת החיסכון הפנסיוני, גורמים לעובד לנזק ואינם מקיימים את ההוראות הקוגנטיות של צו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה.

דמי הבראה
הכללת דמי ההבראה בשכר העבודה הינה אפשרית, אך צריכה להיות בהסכמה בכתב ולהופיע בתלוש השכר באופן גלוי, ברור וכרכיב נפרד. כמו כן, יש לעדכן את דמי ההבראה בהתאם לשינויים בתעריף ליום הבראה ובהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.

החזר הוצאות נסיעה
בדומה לדמי ההבראה, ניתן להכליל בשכר העבודה את החזר הוצאות הנסיעה של העובד, זאת בהסכמה בכתב, באופן גלוי וברור בתלוש השכר, וכרכיב נפרד. כמו כן, יש לעדכן את דמי הנסיעות בהתאם לשינויים בשיעור השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד המתעדכן מעת לעת.

תגיות: דמי הבראה, פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים חיפה, דיני עבודה חיפה