לייעוץ חייגו: 04-8644145

זכויות וחובות בסיום העבודה

אחת השאלות העולות בקרב עובדים ומעסיקים בסיום עבודתו של העובד הינה: "מהן הזכויות והחובות החלות עלי בסיום העבודה?"
ובכן, בסיום עבודתו של העובד, חייב כל מעסיק לערוך גמר חשבון בתלוש שכרו או בתלוש משכורתו האחרון של העובד וכן חלות זכויות וחובות נוספות על הצדדים, כפי שיפורט להלן:
מכתב פיטורים או מכתב התפטרות
על מעסיק המבקש לפטר עובד או על עובד המבקש להתפטר מעבודתו, חלה חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות, לפי העניין. על ההודעה להינתן בכתב ויש לציין בה את התאריך ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין.
הודעה מוקדמת
במידה ופוטר העובד ממקום עבודתו והמעסיק ויתר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, עליו לשלם לעובד, במסגרת גמר החשבון, פיצוי בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. כך גם מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, חייב לשלם לעובדו, במסגרת גמר החשבון, פיצוי בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
בעניין זה, חשוב לציין, כי לא רק זכות מוענקת לעובד אלא אף מוטלת עליו חובה. כך אם העובד הוא זה שהתפטר מעבודתו, עליו ליתן למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרותו, שאם לא כן, עליו יהא לשלם למעסיק פיצוי בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. (ראו באתרנו מאמר בנושא "הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות").
פדיון חופשה
בסיום עבודתו זכאי העובד לפדיון ימי החופשה שלא ניצל במהלך 3 השנים האחרונות לעבודתו + השנה השוטפת. לדוגמא, במידה והעובד סיים עבודתו במהלך שנת 2013, יהא זכאי הוא לפדיון ימי החופשה שלא נוצלו על ידו במהלך השנים 2012 - 2010 ופדיון ימי החופשה שלא נוצלו על ידו בשנת 2013, היא השנה השוטפת.
סכום פדיון ימי החופשה יהיה שווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו ניצל את כל ימי החופשה שעומדים לו לפדיון ביום שבו חדל לעבוד (לעניין ערך דמי החופשה ראו באתרנו מאמר בנושא "הזכות לימי חופשה").
הפרשי דמי הבראה
על המעסיק לבדוק מהו סכום דמי ההבראה שנותרו לתשלום בדיוק במועד סיום יחסי העבודה ולשלם אותם לעובד במסגרת גמר החשבון שיערוך בתלוש השכר או תלוש המשכורת האחרון, הכול בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש (לעניין זה ראו באתרנו מאמר בנושא "דמי הבראה").

 

שחרור קופות הגמל
עם סיום עבודתו, זכאי העובד לשחרור הכספים שנצברו לזכותו בקופות הגמל השונות, ובכלל זה קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות (ככל והייתה). בדרך כלל נהוג כי המעסיק שולח מכתבים לקופות הגמל, בהם הוא מודיע כי אין לו התנגדות לשחרור הכספים שנצברו בקופות. באשר לשחרור כספי הפיצויים שנצברו בקרן הפנסיה, חשוב להבהיר כי הדבר אינו מובן מאליו והוא תלוי, בין היתר, בנסיבות סיום עבודתו של העובד ובהוראות המסדירות את הזכאות לשחרור כספי הפיצויים.
פיצויי פיטורים
בהתאם לנסיבות סיום עבודתו של העובד (פיטורים או התפטרות בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, כמו: התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי, התפטרות לצורך טיפול בילד ועוד) יהא זכאי העובד לפיצויי פיטורים (ראו באתרנו מאמר בנושא "חוק פיצויי פיטורים"). בדרך כלל, אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה עבודה ו/או הסכם אחר, המועד לתשלום פיצויי הפיטורים הוא ביום הפסקת יחסי עובד ומעביד, קרי ביום כניסת הפיטורים לתוקף. אם לא ישולמו פיצויי הפיטורים תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם, יחולו עליהם פיצויי הלנה.
אישור לעובד על תקופת עבודתו
בסיום העבודה, מחויב המעסיק ליתן לעובד אישור בכתב בדבר מועד תחילתם ומועד סיומם של יחסי עובד-מעביד.
מעסיק אשר לא נתן לעובד אישור כאמור עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד תום 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב לקבל אישור שכזה, צפוי לקנס בשיעור של כ - 15,000 ₪.

עובדים אשר חלים עליהם הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, חוזה אישי, הסכם אחר או נוהג, לפיהם קיימת הוראה המיטיבה עמם, יהיו זכאים להוראה המיטיבה על פני כל האמור לעיל.

תגיות: זכויות וחובות בסיום העבודה, עו"ד דיני עבודה חיפה, מכתב פיטורין, הודעה מוקדמת, דמי הבראה