לייעוץ חייגו: 04-8644145

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998 (להלן: "החוק") הוא הדין אשר אוסר, בין היתר, על הטרדה מינית במקום העבודה.

מטרת החוק:
בסעיף 1 לחוק, דאג המחוקק לציין את מטרתו של החוק, כדלקמן: "חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים."


איסור הטרדה מינית והתנכלות:
סעיף 4 לחוק קובע כי "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו".

מהי הטרדה מינית:
סעיף 3 לחוק קובע כי הטרדה מינית הינה כל אחד מן המעשים הבאים:

  1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
  2. מעשים מגונים;
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות;
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

כמו כן, קובע סעיף 3 לחוק, כי הטרדה מינית הינה גם הצעות או התייחסויות כאמור בסעיפים 3 או 4 דלעיל, המופנות לעובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, זאת גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.


מהי התנכלות:
באשר להגדרתה של התנכלות, קובע סעיף 3 לחוק, כי "התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית."


הטרדה מינית והתנכלות - עבירות:
סעיף 5 לחוק, קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הינן עבירות אשר נקבע להן עונש מאסר. כמו כן, קובע סעיף 5 לחוק איסור בדבר פרסום ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו כדי לזהות אדם כמי שנפגע בעבירות של הטרדה מינית או התנכלות או כמי שהתלונן כי הוא נפגע בעבירות אלו, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לו, ובין בדרך אחרת. העובר על איסור זה מבצע עבירה ודינו - מאסר שנה.


הטרדה מינית והתנכלות - עוולות אזרחיות:
בנוסף להיותן של הטרדה מינית והתנכלות עבירות פליליות, קובע סעיף 6 לחוק כי הטרדה מינית והתנכלות הינן עוולות אזרחיות ואשר בגינן רשאי ביהמ"ש, בין היתר, לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך של 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק.


חובות המעסיק:
סעיף 7 לחוק, קובע כי על מעסיק לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ולטפל בכל מקרה שכזה. לשם כך, קובע הסעיף, כי על המעסיק לפעול בדרכים הבאות:

  1. לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;
  2. לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות;
  3. מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, ולפרסם את התקנון בקרב עובדיו.

סעיף 7 לחוק קובע, כי מעסיק שלא מילא אחר חובותיו הנ"ל יהיה אחראי לעוולה אזרחית, כאמור לעיל. כמו כן, קובע סעיף 8 לחוק, כי אי פרסום תקנון, כאמור לעיל, מהווה עבירה שדינה קנס.

חשוב לציין, כי לצורך ביצוע חובות המעסיק על פי הסעיף הנ"ל, הותקנו תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח - 1998.
תגיות: מניעת הטרדה מינית, חוק הטרדה מינית, התנכלות בעבודה, עורך דין לעניייני עבודה בחיפה, דיני עבודה קריות