לייעוץ חייגו: 04-8644145

פיצוי הלנת שכר ופיצוי הלנת פיצויי פיטורים

חוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 (להלן: "החוק") הוא אשר מגדיר מהו שכר מולן ופיצויי פיטורים מולנים ואשר קובע פיצוי בגין הלנת שכר ופיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים.

פיצוי הלנת שכר
על פי החוק, שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עד תום החודש בעדו הוא משתלם, ואילו לא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלומו, יראוהו כשכר מולן. לדוגמא, את שכר העבודה לחודש ינואר יש לשלם עד ליום 31 לחודש ינואר, אך יראוהו כשכר מולן רק אם לא שולם עד ליום 9 לחודש פברואר.
כמו כן, קובע החוק, כי בגין שכר מולן יחויב המעסיק בתשלום פיצוי הלנת שכר, שייקבע לפי הסכום הגבוה מבין אלה:
(1) בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – החלק העשירי מהשכר המולן;
(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.
חשוב לציין, כי הזכות לקבל או החובה לשלם פיצוי הלנת שכר אינה ודאית וחד משמעית, שכן על פי החוק רשאי בית הדין האזורי לעבודה להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

פיצוי הלנת פיצויי פיטורים
לעניין המועד לתשלום פיצויי פיטורים קובע החוק, כי המועד לתשלומם הינו המאוחר שבין המועדים האלה:
(1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד;
(2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;
(3) אם נקבעה, על-פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה – היום שנקבע לתשלום פיצוי הפיטורים על-פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד – היום שבו נקבעה הזכות;
(4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם – היום שבו נקבעה הזכות;
(5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי העניין.
על פי החוק עובד אשר התפטר מעבודתו ורואים את התפטרותו כפיטורים לעניין תשלום פיצויי פיטורים, לא יחול לגביו המועד לתשלום פיצויי פיטורים כמפורט לעיל, אלא לאחר שנמסרה למעסיק קודם לכן דרישה בכתב לתשלום הפיצויים תוך ציון העילה לדרישה (לדוגמא: התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי, התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי עבודה, התפטרות לצורך טיפול בילד ועוד); נמסרה הדרישה למעסיק לאחר המועד האמור — יחול לגביו המועד לתשלום הפיצויים ביום מסירת הדרישה.
כמו כן, קובע החוק, כי יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם, כאשר פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:
(1) שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם – הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו;
(2) שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם — הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.
עוד חשוב לציין, כי כמו באשר לפיצוי הלנת שכר כך גם באשר לפיצוי הלנת פיצוי פיטורים רשאי בית הדין האזורי לעבודה להפחית פיצוי הלנת פיצויי פיטורים או לבטלו, אם נוכח כי פיצויי הפיטורים לא שולמו במועדם בטעות כנה או בגלל נסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים שיש בהם ממש לדעת בית הדין או חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד או אם הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעסיק, לפי דרישתו, פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי כאמור והדרושים לענין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.
בנוסף, קובע החוק, כי מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעסיק, לא יהיה זכאי לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.

תגיות: הלנת שכר, פיצוי הלנת שכר, חוק הגנת השכר, עורך דין דיני עבודה חיפה, דיני עבודה קריות, פיצויי פיטורין