לייעוץ חייגו: 04-8644145

שיוויון הזדמנויות בעבודה

הזכות לשוויון  הינה מזכויות האדם החשובות ביותר והוכרה כזכות יסוד בישראל . לזכות לשוויון שני פנים: האחת - שוויון  של כולם בפני החוק, והשנייה – איסור אפליה מטעמים של השתייכות לגזע, לקבוצה אתנית, למין, לדת או ללאום . אפליה פוגעת בנפשו ובגופו של אדם ומונעת את ניצול הפוטנציאל והיכולות הגלומות בנו כחברה.
הזכות לשוויון בעבודה הינה זכותו של עובד להתפרנס בכבוד ולא בתנאיי ניצול או אפליה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 (להלן: "החוק" או "חוק שוויון הזדמנויות"), קובע את זכות העובד לשוויון במקום עבודתו ומגדיר את איסור האפליה בעבודה מחמת: מין, נטייה מינית, הריון, מעמד אישי, טיפולי פוריות, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות למפלגה, שירות מילואים.

מהי אפליה אסורה בעבודה?

אפליה אסורה בעבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע גילו, דתו, עצם היותו הורה וכיוצ"ב. האפליה יכולה להיות עקיפה, כגון הצגת דרישות שאינן רלוונטיות לביצוע עבודה כלשהיא ואשר חוסמת אוכלוסייה מסוימת להתמודד על אותה משרה, או אפליה ישירה – פנייה רק לסקטור מסוים באוכלוסיה.

כמו כן, אפליה אסורה בעבודה הינה הדעה הקדומה לפיה בשל השתייכותו של עובד לקבוצה מסוימת אין הוא כשיר ומתאים לעבודה. אפליה הינה גם העסקת עובד במשרה זהה אך בתנאים ירודים בשל השתייכותו לקבוצה מסוימת.
עם זאת, קיים לעיתים קושי להבחין מתי מדובר באבחנה אשר הינה בגדר אפליה פסולה לבין אבחנה מותרת. עפ"י ההלכה, הפליה מותרת במקרים חריגים, כאשר נדרשות תכונות מיוחדות לקבוצה מסוימת שאינן קיימות בקבוצות אחרות, ותכונות אלו רלוונטיות לסוג העבודה. זאת בהתאם ללשון ס' 2 לחוק: "אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה".

יש לציין בעניין זה, כי גם אם קיימת שונות אשר ניתנת לנטרול במחיר כלכלי או חברתי סביר, יש לפעול על מנת לנטרל אותה. היעדר פעולה של נטרול יביא לקיום "אפליה אסורה".

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין.
תגיות: הזכות לשיוויון, חוק שיוויון הזדמנויות עבודה, דיני עבודה, אפליה אסורה בעבודה, דיני עבודה בחיפה