לייעוץ חייגו: 04-8644145

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

בחודש פברואר 2009, נכנס לתוקפו תיקון מספר 24 (להלן: "תיקון 24" או "התיקון") לחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר" או "החוק").

כפי שנפרט בסקירה הקצרה שלהלן, תיקון 24 לחוק הגנת השכר הביא עימו שינויים מהותיים בכל הקשור, בין היתר, בחובותיו ואחריותו של המעסיק באשר לניהול פנקס שכר של העובד ובאשר לרישומים שיש לעשות בתלוש השכר של העובד, וכן באשר להעברת נטל ההוכחה אל כתפי המעסיק במקרה של תביעה של עובד לתשלום שכר עבודה וזכויות נוספות.

חובת המעסיק לניהול פנקס שכר ומסירת תלוש שכר מפורט לעובד
התיקון לחוק הטיל חובה על המעסיק לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם, וכן הטיל הוא חובה למסור לכל עובד תלוש שכר בו יירשמו הנתונים מתוך פנקס השכר, כפי שיפורט להלן:
שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו;
שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד; תאריך תחילת ההעסקה;
ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה;
לגבי עובד במשכורת (עובד המקבל משכורת יסוד חודשית וקבועה)– היקף המשרה;
לגבי עובד בשכר (עובד ששכר עבודתו משתלם על בסיס שעתי/יומי/שבועי)  – הבסיס שלפיו משולם השכר;
לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו;
התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;
מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר;
מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר;
מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר;
אם העובד נמנה עם עובדים אשר תנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם - יש לציין זאת במפורש;
מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה;
מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה;
אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה - אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה;
ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;
השכר הרגיל.
בנוסף, קובע תיקון 24 לחוק, כי מעסיק אשר מפר את חובותיו הנ"ל, עובר עבירה פלילית שדינה קנס עד גובה של 14,600 ₪.
כמו כן, התיקון לחוק מסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, בגין כל הפרה של המעסיק את חובותיו הנ"ל, זאת בנוסף לכל פיצוי או סעד אחר שמוסמך הוא לפסוק.

העברת נטל ההוכחה למעסיק
שינוי מהותי נוסף שעשה תיקון 24 לחוק הגנת השכר, הינו העברת נטל ההוכחה למעסיק במקרה של תביעה שהוגשה ע"י העובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית.
כך, אם באותה תביעה שהוגשה ע"י העובד, קיימת מחלוקת באשר לשעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, זאת רק אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות אותנטיים מתוך פנקס שעות העבודה והמנוחה של העובד.
אולם, יש לציין, כי בתביעה של העובד לגמול שעות נוספות, חובת ההוכחה על המעסיק תהיה רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על 60 שעות נוספות חודשיות.

עוד קובע התיקון לחוק בהקשר זה, כי בתביעה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי-תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעסיק שחייב במסירת תלוש שכר, כאמור לעיל, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים האמורים, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5 לחוק הגנת השכר, ככל שהוא חל עליו, ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.
תגיות: חוק הגנת השכר, עו"ד דיני עבודה חיפה, חוקי עבודה, דיני עבודה בקריות, תיקון לחוק